Acte necesare pentru cadastru si intabulare

Aceste acte necesare pentru cadastru si intabulare fac parte din dosarul inaintat firmei care se ocupa de cadastru, intabulare, carte funciara, firma specializata si autorizata.

A. APARTAMENTE

1. Certificat fiscal pentru Cadastru şi Întabulare eliberat de Primărie – Direcţia Taxe şi Impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral), în care să fie trecută valoarea de impozitare atât pentru teren, cât şi pentru construcţie – original;
2. Actele de proprietate ale imobilului – copii legalizate la notar:
a) în cazul achiziţionării de la o persoană fizică/juridică: contract vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, inclusiv actele invocate în acesta;
b) în cazul achiziţionării prin instituţiile Statului Român (ICRAL, ICVL, Orizont, etc):
– contract de vânzare cumpărare;
– proces verbal predare – primire apartament;
– contract pentru plata în rate şi dovada achitării integrale a acestuia (unde este cazul);
– declaraţie notarială din care să rezulte că imobilul nu este vândut, ipotecat, nu face obiectul unui litigiu şi nu a fost înscris în registru de transcripţiuni imobiliare (valabilă numai în cazul în care imobilul nu a fost transcris în registrul de transcripţiuni imobiliare);
c) în cazul dobândirii proprietaţii în baza unei Sentinţe Civile – copie conformă cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
d) în cazul apartamentelor dobândite în baza Legii 112 / 1995 – copie legalizată contract vânzare – cumpărare, copie xerox schiţa anexă contract;
3. Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor (BI / CI / certificat de înregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
4. Schiţa apartamentului (dacă există) – copie xerox.
Notă: Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea apartamentului.

B. Acte necesare pentru cadastru si intabulare TEREN FǍRǍ CONSTRUCŢIE

1. Certificat fiscal pentru Cadastru şi Întabulare eliberat de Primărie – Direcţia Taxe şi Impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral), în care să fie trecută valoarea de impozitare atât pentru teren, cât şi pentru construcţie – original;
2. Actele de proprietate ale terenului:
– titlu de proprietate;
– contract vanzare-cumparare;
– certificat de mostenitor, (inclusiv actele invocate în acesta) – copii legalizate la notar;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de înregistrare – persoane juridice) – copii xerox.

C. Acte necesare pentru cadastru si intabulare TEREN CU CONSTRUCŢIE

1. Certificat fiscal pentru Cadastru şi Întabulare eliberat de Primărie – Direcţia Taxe şi Impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral), în care să fie trecută valoarea de impozitare atât pentru teren, cât şi pentru construcţie – original;
2. Actele de proprietate ale terenului:
– titlu de proprietate;
– contract vanzare-cumparare;
– certificat de mostenitor, (inclusiv actele invocate în acesta) – copii legalizate la notar:
3. Autorizaţia de construire şi proces – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sau dupa caz, certificat de atestare a edificării extinderii construcţiei, eliberat de primaria localitătii unde este situat imobilul – copii legalizate la notar;
4. Autorizaţia de demolare (numai în cazul în care în actele de proprietate se regaseşte o construcţie care ulterior a fost demolată) – copie legalizată la notar;
5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de înregistrare – persoane juridice) – copii xerox.

D. Acte necesare pentru cadastru si intabulare ÎNSCRIERE CONSTRUCŢIE NOUǍ

1. Certificat fiscal pentru Cadastru şi Întabulare eliberat de Primărie – Direcţia Taxe şi Impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral), în care să fie trecută valoarea de impozitare atât pentru teren, cât şi pentru construcţie – original;
2. Extras de carte funciară pentru informare (recent) – original;
3. Documentaţia cadastrală existentă – copie xerox;
4. Autorizaţia de construire şi proces – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sau dupa caz, autorizaţia de demolare / certificat de atestare a edificării extinderii construcţiei, eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul – copii legalizate la notar;
5. Releveele imobilului, întocmite de arhitect – copii xerox;
6. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului – copii xerox;
7. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de înregistrare – persoane juridice)
– copii xerox;
8. Acordul băncii privind întabularea (doar dacă terenul este ipotecat) – original;
9. Adeverinţa număr poştal (unde este cazul) – copie legalizată la notar;
10. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizată la notar;

E. Acte necesare pentru cadastru si intabulare DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA) IMOBILELOR

1. Extras de carte funciară pentru informare (recent) – original;
2. Documentaţia cadastrală existentă – copie xerox;
3. Actele de proprietate – copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
5. Acordul băncii privind dezmembrarea/alipirea (doar dacă terenul este ipotecat) – original;
6. Certificat de urbanism în cazul alipirilor (comasărilor) – indiferent de numărul imobilelor care se alipesc, iar în cazul dezmembrărilor, doar pentru dezmembrările cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) – original.

F. Acte necesare pentru cadastru si intabulare ACTUALIZARE / RECTIFICARE CADASTRU

– Modificarea limitei de proprietate şi / sau modificarea suprafeţei terenului –
1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) – original;
2. Documentaţia cadastrală existentă – copie xerox;
3. Actele de proprietate – copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
5. Acordul băncii privind actualizarea/rectificarea (doar dacă terenul este ipotecat) – original;
6. Adeverinţă număr poştal (unde este cazul) – copie legalizată la notar;
7. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizată la notar;
8. Declaraţie notarială din care să rezulte că proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate şi a suprafeţei imobilului – original.

G. Acte necesare pentru cadastru si intabulare AVIZ TEHNIC OCPI

– Necesar obţinerii PAC / Certificatului de Urbanism / Număr poştal –
1. Documentaţia cadastrală existentă – copie xerox;
2. Actele de proprietate – copii xerox;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de înregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
4. Extras de carte funciară pentru informare (recent) – original (doar în cazul avizului tehnic necesar obţinerii PAC).

—————————-

Nota:

*Pentru actele translative (certificate de moştenire, ordinul prefectului, sentinţe civile, etc,) emise după data de 16.04.2009, pe lângă cei 120 RON (taxa în regim normal), se percepe de către A.N.C.P.I. o taxă suplimentară de 0,15% din valoarea declarată a imobilului in act
**În cazul în care există neconcordanţa între numele înscris în actul de proprietate şi buletin, se vor face suplimentar, după caz, urmatoarele copii legalizate la notar: Certificatul de căsătorie (copie legalizată) sau Sentinţa Civilă de divorţ (la judecatoria teritorială unde s-a emis sentinţa).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*